جستجوی عبارت ' پاتريک فنينگ '

رهایی از مشکلات هیجانی

650,000
585,000 ریال

رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

330,000
297,000 ریال

پیام‌ها (مهارت های ارتباطی) با کسب مهارت در: زبان بدن، بیان احساس‌ه...

650,000
585,000 ریال

  • 1