جستجوی عبارت ' استيون هيز '

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن

700,000
630,000 ریال

راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی

900,000
810,000 ریال

گفتگوی بالینی (زبان به مثابه درمان) کاربست بالینی نظریه چارچوب‌های ...

910,000
819,000 ریال

CFT به زبان ساده (راهنمای گام‌به‌گام درمانگران برای کمک به مراجعان)...

390,000
351,000 ریال

  • 1