جستجوی عبارت ' محمد خالقي '

شناخت‌درمانی مبانی، مکانیسم‌ها و کاربست‌ها

1,230,000
1,045,500 ریال

مداخله‌های روان‌شناختی برای کودکان دچار بدتنظیمی حسی

410,000
369,000 ریال

پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری تکنیک‌هایی برای بالینگران

390,000
351,000 ریال

کووید-19: نوآغاز بزرگ پیامدها و تحولات فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاس...

600,000
540,000 ریال

پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم) تکینیک‌هایی ب...

1,290,000
1,161,000 ریال

درمان حسادت اعتماد کردن را بیاموزید، بر احساس مالکیت غلبه کنید و را...

450,000
405,000 ریال

  • 1