جستجوی عبارت ' الياس اکبري '

شناخت درمانی (مبانی علمی، مکانیسم‌ها و کاربست‌ها)

1,230,000
1,107,000 ریال

مداخله‌های روان‌شناختی برای کودکان دچار بدتنظیمی حسی

410,000
369,000 ریال

شناخت‌درمانی مبتنی بر تصویرسازی برای اختلال دو‌قطبی و ...

840,000
714,000 ریال

کووید-19: نوآغاز بزرگ پیامدها و تحولات فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاس...

600,000
540,000 ریال

تجربه طرحواره‌درمانی از درون کتاب کار تمرین با خود/ خودتأملی برای د...

870,000
783,000 ریال

فراسوی DSM پیش به سوی مدل جایگزین فرایند مدار در تشخیص و درمان مشکل...

920,000
828,000 ریال

پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم) تکینیک‌هایی ب...

1,290,000
1,161,000 ریال

  • 1