جستجوی عبارت ' دکتر زهرا اندوز '

رهایی از زندان ذهن

290,000
261,000 ریال

رهایی از افکار وسواسی

420,000
378,000 ریال

رهایی از مشکلات هیجانی

650,000
585,000 ریال

مقاومت در شناخت درمانی

750,000
675,000 ریال

راهنمای سریع شناخت درمانی

60,000
54,000 ریال

رهایی از نگرانی 10 راه حل ساده

390,000
351,000 ریال

تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

620,000
558,000 ریال

شناخت‌درمانی برای بیماران مشکل آفرین

750,000
675,000 ریال

تکنیک‌های افزایش صمیمیت در زوج‌درمانی

260,000
234,000 ریال

فراشناخت‌درمانی برای اضطراب و افسردگی

650,000
585,000 ریال

زندگی خردمندانه رویکرد شناختی- رفتاری

360,000
324,000 ریال

درمان نگرانی هفت گام برای غلبه بر نگرانی

730,000
657,000 ریال

طرحواره درمانی (جلد 1) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

690,000
621,000 ریال

تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

1,200,000
1,080,000 ریال

طرحواره درمانی (جلد 2) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

650,000
585,000 ریال

  • 1