جستجوی عبارت ' روان‌درماني و مشاوره '

وینیکات

230,000
207,000 ریال

جنون چیست؟

300,000
270,000 ریال

اختلال شخصیت

170,000
153,000 ریال

واقعیت درمانی

200,000
180,000 ریال

خانواده درمانی

180,000
162,000 ریال

آزادی و سرنوشت

450,000
405,000 ریال

مازوخیسم و خود

690,000
621,000 ریال

شناخت‌درمانی بک

220,000
198,000 ریال

بیمار و روانکاو

300,000
270,000 ریال

مَستوری و مَستی

120,000
108,000 ریال

مدل‌سازی با NLP

300,000
270,000 ریال

جام می و خون دل

150,000
135,000 ریال

روان شناسی وجودی

150,000
135,000 ریال

روان‌درمانی آدلری

250,000
225,000 ریال

مهارت‌های زناشویی

400,000
360,000 ریال

رهایی از زندان ذهن

250,000
225,000 ریال

راهنمای سریع مشاوره

60,000
54,000 ریال

مشاوره شناختی وسواس

300,000
270,000 ریال

درمان شناختی رفتاری

160,000
144,000 ریال

تلفیق روان درمانی ها

90,000
81,000 ریال

گربه سازگار کتاب کار

230,000
207,000 ریال

صورت‌بندی روان‌پویشی

490,000
441,000 ریال

مهارت‌های رهبری گروه

500,000
450,000 ریال

چالش های شناخت‌درمانی

300,000
270,000 ریال