جستجوی عبارت ' پزشکي علوم پايه '

مفردات طب ایرانی

530,000
477,000 ریال

ایمنی‌شناسی پزشکی

610,000
549,000 ریال

گزیده فارماکوگنوزی

650,000
585,000 ریال

درس‌آزمون قارچ‌شناسی

250,000
225,000 ریال

ایمونولوژی رویت 2013

490,000
441,000 ریال

فیزیولوژی دستگاه گوارش

250,000
225,000 ریال

داروشناسی نسخه‌های رایج

390,000
351,000 ریال

اپیدمیولوژی گوردیس 2019

600,000
540,000 ریال

ژنتیک پزشکی تامپسون 2016

790,000
711,000 ریال

فارماکوتراپی دیابت شیرین

300,000
270,000 ریال

نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع

690,000
621,000 ریال

اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع

49,000
44,100 ریال

دارودرمانی بیماری‌های کلیوی

390,000
351,000 ریال

نوروآناتومی بالینی اسنل 2010

750,000
675,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های گوارشی

200,000
180,000 ریال

پروتکل های دارودرمانی بالینی

500,000
450,000 ریال

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

890,000
801,000 ریال

جنین‌شناسی پزشکی لانگمن 2019

700,000
630,000 ریال

دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار

950,000
855,000 ریال

تندآموزاپیدمیولوژی وآمارپزشكی

250,000
225,000 ریال

کاربردهای درمانی گیاهان دارویی

390,000
351,000 ریال

اصول آزمایشگاهی روشهای مولكولی

250,000
225,000 ریال

فارماکولوژی کاتزونگ 2018جلددوم

900,000
810,000 ریال

دارو درمانی بیماری‌های سالمندان

550,000
495,000 ریال