جستجوی عبارت ' پزشکي علوم پايه '

مفردات طب ایرانی

1,200,000
1,080,000 ریال

ایمنی‌شناسی پزشکی

610,000
549,000 ریال

گزیده فارماکوگنوزی

950,000
855,000 ریال

ایمونولوژی رویت 2021

1,490,000
1,341,000 ریال

درس‌آزمون قارچ‌شناسی

250,000
225,000 ریال

ایمونولوژی رویت 2013

490,000
441,000 ریال

فیزیولوژی دستگاه گوارش

250,000
225,000 ریال

داروشناسی نسخه‌های رایج

700,000
630,000 ریال

اپیدمیولوژی گوردیس 2019

1,100,000
990,000 ریال

ژنتیک پزشکی تامپسون 2016

1,200,000
1,080,000 ریال

فارماکوتراپی دیابت شیرین

500,000
450,000 ریال

نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع

1,350,000
1,215,000 ریال

اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع

300,000
270,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های کلیوی

700,000
630,000 ریال

نوروآناتومی بالینی اسنل 2010

750,000
675,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های گوارشی

350,000
315,000 ریال

پروتکل های دارودرمانی بالینی

1,500,000
1,350,000 ریال

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

1,900,000
1,710,000 ریال

جنین‌شناسی پزشکی لانگمن 2019

1,200,000
1,080,000 ریال

دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار

1,200,000
1,080,000 ریال

تندآموزاپیدمیولوژی وآمارپزشكی

450,000
405,000 ریال

کاربردهای درمانی گیاهان دارویی

550,000
495,000 ریال

اصول آزمایشگاهی روشهای مولكولی

250,000
225,000 ریال

دارو درمانی بیماری‌های سالمندان

850,000
765,000 ریال