جستجوی عبارت ' �������������������������� ������������ '

روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

470,000
423,000 ریال

سخنرانی‌های ملانی کلاین در باب فن درمان

500,000
450,000 ریال

شرم: حیطه‌های تحولی،‎ ‎فرهنگی و بالینی ‏

710,000
639,000 ریال

روان‌درمانی با نظارت یالوم گزارش سه مورد

250,000
225,000 ریال

رؤیاهای فرامعمول و چگونگی به کارگیری آنها

300,000
270,000 ریال

آنسوی مقاومت تکنیک‌های پیشرفته روان‌درمانی

990,000
891,000 ریال

روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای

300,000
270,000 ریال

هم‌آفرینی تغییر فنون تأثیرگذار درمان پویشی

1,300,000
1,170,000 ریال

رویکرد دلبستگی در آسیب‌شناسی روانی و درمان

650,000
585,000 ریال

مقدمه بالینی برروانکاوی لاکانی نظریه و روش

570,000
513,000 ریال

با هم فهمیدن رهیافت بیناذهنی در روان‌درمانی

430,000
387,000 ریال

روان‌تحلیلگری، رفتاردرمانی، و جهان رابطه‌ای

850,000
765,000 ریال

قفل‌گشایی ناخودآگاه مقالات منتخب حبیب دوانلو

1,150,000
1,035,000 ریال

روان‌درمانی پویشی در عمل سرگذشت دوازده بیمار

990,000
891,000 ریال

فرهنگ جامع روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت

750,000
675,000 ریال

کاربرد مفاهیم روانکاوانه در درمان خانواده‌ها

330,000
297,000 ریال

گذرگاه‌های پنهان نظریه و تکنیک روابط بیناروانی

400,000
360,000 ریال

در جستجوی کودک فراموش شده کاوشی در خویشتنِ خویش

300,000
270,000 ریال

فنون روان‌پویشی پرداختن به هیجان در رابطه درمانی

750,000
675,000 ریال

بدن هرگز دروغ نمی‌گوید اثرات دیرپای والدگری با نفرت

450,000
405,000 ریال

مادر و کودکش جنبه‌های بالینی دلبستگی، جدایی و فقدان

450,000
405,000 ریال

گروه‌های بالینت (نظریه و عمل) روانکاوی روابط حرفه‌ای

260,000
234,000 ریال

رابطه شفابخش درآمدی بر اهداف و کاربرد گروه‌های بالینت

290,000
261,000 ریال

درمان عاطفه هراسی راهنمای روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت

650,000
585,000 ریال