2727آزمون دستنامۀ روان‌پزشکي باليني کاپلان و سادوک

2727آزمون دستنامۀ روان‌پزشکي باليني کاپلان و سادوک


نویسنده: دکتر فرهاد شاملو، دکتر عليرضا حاج سيد جوادي

بها: 200,000 ریال

موضوع: روان‌پزشکی - درسنامه‌‏های روان‏‌پزشکی

تاریخ چاپ: 1392

شابک: 9786002002891

تعداد صفحه: 400 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

مجموعه کتاب‏های روانپزشکی کاپلان و سادوک از معتبرترین نوشته‏های مربوط به این علماند و جایگاه ویژهای در آموزش روانپزشکی را به خود اختصاص دادهاند. کتاب دستنامۀ روانپزشکی کاپلان و سادوک (Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatry) یکی از مفیدترین و مختصرترین این مجموعه است که بهدرستی بهعنوان مرجع آموزشی دانشجویان پزشکی در ایران تعیین شده‏است. با توجه به مرجع بودن کتاب حاضر در آزمونهای دورۀ پزشکی و پیشکارورزی و دستیاری روانپزشکی و نیاز داوطلبان به مجموعهای از سوالات که به عنوان کمکدرسی به آنان در درک مطالب کمک کند، این کتاب بر اساس چاپ پنجم کتاب دستنامه تکمیل شده و در قالب 2727 آزمون ارائه شده است که در واقع چاپ دوم کتاب 2121 آزمون دستنامۀ کاپلان و سادوک است.


کتاب های مرتبط: