بافت‌شناسي پايه جان كوئيرا 2013

بافت‌شناسي پايه جان كوئيرا 2013


نویسنده: آنتوني مشر

مترجم: دکتر سيد مهدي منتظري

بها: 450,000 ریال

موضوع: پزشکی علوم پایه - بافت‌شناسی

تاریخ چاپ: 1394

شابک: 9786002003270

تعداد صفحه: 480 - وزیری - گالینگوردرباره کتاب:

ویراست سیزدهم این کتاب که در سال 2013 میلادى به طبع رسیده است، با ویراست‏هاى قبل تفاوت‏هاى چشم‏گیرى دارد. بازنگرى کلیۀ فصول، به‌‏ویژه فصل دستگاه ایمنى جهت ارائه اطلاعات تازه و سازمان‏بندى قابل درک این اطلاعات، بازنگرى دیاگرام‏هاى پیشین و ارائۀ تصاویر و دیاگرام‏هاى جدید به روشى هنرمندانه جهت افزایش کارآیى متن کتاب، مشخص نمودن نکات کلیدى در تصاویر و مفاهیم اساسى در برخى بخش‏هاى برگزیدۀ متن کتاب، و مشخص نمودن ارتباطات بالینى در هر فصل که کاربرد مستقیم اطلاعات پایه بافت‏‌شناسى را در روندهاى تشخیص، پیش‏‌آگهى، پاتوبیولوژى و جنبه‌‏هاى بالینى بیمارى‏ها نشان مى‏‌دهند، از ویژگی‏هاى این کتاب مى‏‌باشند که مجموعاً این متن را به یکى از کارآمدترین و مفیدترین مراجع قابل دسترس براى دانشجویان پزشکى و سایر رشته‌‏هاى مربوطه و نیز براى دوره‏‌هاى دانشجویى در زیست‌‏شناسى بافتى تبدیل کرده است. همچنین در لوح فشردۀ همراه با کتاب، تصاویر متعددى وجود دارد که به درک بهتر مطالب کمک می‏‌کند. همانند ویراست پیشین، این کتاب از طریق سازمان‏بندى زیر روند یادگیرى را آسان مى‏کند: در فصل آغازین نحوۀ مطالعۀ ساختمان‏هاى سلول‏ها و بافت‏ها ارائه شده است. سپس دو فصل به بررسى اجمالى سازمان ساختمانى و کارکردى سیتوپلاسم و هستۀ سلول انسان مى‏پردازند. هفت فصل بعد به بررسى چهار بافت پایه‏اى مى‏پردازند که اندام‏ها را تشکیل مى‏‌دهند: اپى‏تلیوم‏ها، بافت همبند (و زیرگونه‌‏هاى اصلى آن)، بافت عصبى، و عضله. فصل‏های باقیمانده، سازمان و اهمیت کارکردى این بافت‏ها در هر یک از دستگاه‏هاى بدن را شرح مى‏‌دهند، و با بررسى به‌‏روزشدۀ سلول‏ها در چشم و گوش پایان مى‏‌پذیرند.


کتاب های مرتبط: