چگونه بیشترین بهره را از درمان شناختی - رفتاری ببریم؟

چگونه بیشترین بهره را از درمان شناختی - رفتاری ببریم؟

راهنمای مراجع


نویسنده: ویندی درایدن

مترجم: شهناز ایزدی اینلو

بها: 200,000 ریال

بها با تخفیف: 180,000 ریال

موضوع: خودیاری و آموزش همگانی - آموزش همگانی روان‌شناسی و خودیاری

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002008503

تعداد صفحه: 124 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

کتابی که در دست دارید پاسخی است به پرسش‌ها، دغدغه‌ها  و نگرانی‌های  مراجعانی که می‌خواهند از یک مشاور یا درمانگر یاری بطلبند یا هم‌اکنون در میانۀ راه مشاوره و درمان هستند. 
این کتاب مانند نقشۀ راهی شما را با فرایند درمان شناختی-رفتاری از آغاز تا پایان آشنا می‌سازد. شما با مطالعۀ این کتاب علاوه بر تشخیص این نکته که آیا رویکرد درمانی شناختی-رفتاری برای حل مسائلتان مناسب است، با موضوعات مشترک در تمامی رویکردهای درمانی و موضوعات اختصاصیِ درمان شناختی-رفتاری آشنا می‌شوید. موضوعات مشترکی مانند قرارداد درمانی، مدت‌زمان جلسۀ مشاوره و تعداد جلسات، کنسل‌کردن جلسۀ درمان، هزینۀ مشاوره، مقولۀ رازداری، آشنایی با وظایف مراجع و درمانگر، نحوۀ پایان گرفتن مشاوره و درمان، و موضوعات اختصاصی ازجمله نحوۀ آمادگی برای جلسۀ نخست و جلسات آتی، تأکید بر رفتار و افکار، تنظیم فهرست مشکلات، تنظیم فهرست اهداف، تکلیف خانگی، به‌کاربستن آموخته‌ها در زندگی روزمره و  اینکه چگونه پس از پایان درمان درمانگر خود شوید. 
 این کتاب ابزار قدرتمندی در دستان شما خواهد بود تا  با مطالعۀ آن چه پیش از شروع مشاوره‌ و درمان و چه در میانۀ آن بتوانید در وقت، انرژی و هزینۀ خود صرفه‌جویی کنید و بیشترین بهره را از درمان و مشاوره ببرید. 


کتاب های مرتبط: