تازه های نشر
CFT به زبان ساده
380,000 ریال
توجه‌آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان
200,000 ریال
راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی
500,000 ریال
من رژیم نیستم، آگاهانه غذا می‌خورم
240,000 ریال
روان‌شناسی چاقی
380,000 ریال
مطمئنم که نگران نخواهم شد
260,000 ریال
راهنمای بالینگران در آموزش ذهن‌آگاهی
340,000 ریال
رؤیاهای فرامعمول و چگونگی به کارگیری آنها
300,000 ریال
راهنمای روان‌درمانی تحلیلیِ کارکردی
450,000 ریال
گزیدۀ فارماکوگنوزی
650,000 ریال
رهایی از وسواس
240,000 ریال
آناتومي باليني اسنل 2019 جلد 3
650,000 ریال
مواهب نقص
240,000 ریال
درمان فراتشخیصی یکپارچه برای اختلالات هیجانی
330,000 ریال
چگونه بیشترین بهره را از درمان شناختی - رفتاری ببریم؟
200,000 ریال
چگونه بیشترین بهره را از درمان شناختی - رفتاری ببریم؟
200,000 ریال
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن
400,000 ریال
کنار آمدن با سوگ در کودکان
210,000 ریال
تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)
200,000 ریال
تبانی زوج‌ها
360,000 ریال
مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود
430,000 ریال
مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی
580,000 ریال
آناتومي باليني اسنل 2019 جلد 1
900,000 ریال
زندگی ارزش زیستن دارد
340,000 ریال