محصولات براساس موضوع
راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني DSM-5
1,300,000 ریال
اختلالات وابسته به مواد
420,000 ریال
ضروریات DSM-5
200,000 ریال
اصول مصاحبۀ باليني  براساس DSM-5 جلد اول: اصول اساسی
890,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد اول ویراست یازدهم 2015
950,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد دوم ویراست یازدهم 2015
890,000 ریال
دستنامه روان‌پزشكي باليني کاپلان و سادوک 2019
850,000 ریال
مباني تشخيص روان‌پزشکي بر اساس DSM-5
300,000 ریال
شرح حال بيماران براساس DSM-5
590,000 ریال
روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)
190,000 ریال
DSM-5 به زبان ساده
650,000 ریال
گزیدۀ سکسولوژی بالینی
450,000 ریال
تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5
450,000 ریال
چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5
430,000 ریال
دستنامۀ بی‌خوابی
150,000 ریال
دستنامۀ افسردگی (ویرایش دوم)
180,000 ریال
داروهای رایج روان‌پزشکی
350,000 ریال
راهنماي عملي مصاحبۀ تشخيصي با استفاده از ملاک هاي DSM-5
320,000 ریال
مغز خوشمزه
250,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد سوم ویراست یازدهم 2015
950,000 ریال
درسنامه روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری
700,000 ریال
راهنماي آموزش و کاربرد DSM-5
490,000 ریال
اصول  مصاحبه باليني ساختاريافته بر مبناي DSM-IV-TR جلد2:  بيمار مشکل
450,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 78 مورد