محصولات براساس موضوع
اصول مصاحبۀ باليني  براساس DSM-5 جلد اول: اصول اساسی
800,000 ریال
اصول  مصاحبه باليني ساختاريافته بر مبناي DSM-IV-TR جلد2:  بيمار مشکل
450,000 ریال
فوریت‌های روان‌پزشکی براساس DSM-5
270,000 ریال
دستنامه روانپزشكي سالمندان
250,000 ریال
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان
650,000 ریال
راهنماي عملي مصاحبۀ روان‌پزشکي
350,000 ریال
اختلال دو قطبي
80,000 ریال
تجويز داروهاي روان پزشکي (راهنماي عملي مادزلي)
420,000 ریال
راهنماي آموزشي OSCE در روانپزشكي
140,000 ریال
نمایش 1 تا 13 از 13 مورد