محصولات براساس موضوع
مشاوره با پسران و مردان مبتلا به ADHD
350,000 ریال
تمرين هاي مصاحبه و تشخيصي باليني
290,000 ریال
راهنماي سريع رفتار درماني عقلاني هيجاني
80,000 ریال
مهارت هاي مصاحبۀ انگيزشي
220,000 ریال
فنون پيشرفتۀ مشاوره و روان‌درماني
150,000 ریال
راهنماي سريع شناخت درماني
60,000 ریال
راهنماي سريع مشاوره روان پويشي
50,000 ریال
راهنماي سريع مشاورۀ فرد مدار
50,000 ریال
راهنماي سريع مشاوره
60,000 ریال
مشاورۀ پيشگيرانه. کمک به توانمند شدن افراد در سيستم ها و موقعيت ها
65,000 ریال
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد