کتابهای زیر چاپ
وقتی از کوره در می‌رویم چه کار کنیم؟
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
هر بار... یک زندگی!
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 476,000 ریال
کنترل هیجان‌های شدید با DBT
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 365,500 ریال
درمان وجودی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
برنامۀ عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اُتیسم با رویکرد هنرهای نمایشی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 297,500 ریال
CFT به زبان ساده
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 323,000 ریال
غلبه بر افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
توجه‌آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
مشاوره
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 195,500 ریال
کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
درمان راه‌حل محور
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
روایت‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
ایمنی‌شناسی پزشکی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 510,000 ریال
شناخت مردم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 459,000 ریال
پایان جنگ قدرت والدین- نوجوان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 229,500 ریال
جنون چیست؟
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
تلۀ نگرانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
رفتاردرمانی شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 518,500 ریال
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 476,000 ریال
روان‌شناسی مثبت‌نگر کاربردی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 603,500 ریال
هیجان در درمان از علم تا عمل
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 221,000 ریال
آزمون‌های روان‌شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 799,000 ریال
اپيدميولوژي گورديس 2019
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 510,000 ریال
هنر روان‌درمانی استور
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای پرخوری و پراشتهایی روانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 399,500 ریال
فرهنگ جامع روان‌درمانی پویشی فشردۀ کوتاه‌مدت
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
اصول الکتروانسفالوگرافی (ECG)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 382,500 ریال
آرام نشستن مثل قورباغه
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 136,000 ریال
مقدمه‌ای بر رفتاردرمانی شناختی نوین
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
تربیت نوجوان دردسرساز
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 280,500 ریال
برانگیختن شوق یادگیری براساس تئوری انتخاب و انگیزۀ درونی (جلد دوم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال
دانش‌آموز باانگیزه (جلد سوم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
معلم الهام‌بخش (جلد چهارم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
احساس گناه
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
آموزش تنظیم عاطفه
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 408,000 ریال
راهنمای بالینی اختلالات جنسی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 433,500 ریال