دسته بندی موضوعی

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری (ویراستار و مترجم روانشناسی)

به منظور همکاری در زمینه ویراستاری و ترجمه در حوزه روانشناسی با تکمیل فرم زیر و ایمیل آن به انتشارات می توانید به صورت دورکاری همکار ما باشید.

دریافت فرم