نتایج جستجو برای روان‌درمانی و مشاوره

وینیکات

700,000 ریال
630,000 ریال

مکان امن

550,000 ریال
495,000 ریال

جنون چیست؟

900,000 ریال
810,000 ریال

اختلال شخصیت

450,000 ریال
405,000 ریال

واقعیت درمانی

650,000 ریال
585,000 ریال

آزادی و سرنوشت

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

آن‌سوی اصل لذت

450,000 ریال
405,000 ریال

تغییر هیجان‌ها

950,000 ریال
855,000 ریال

خانواده درمانی

650,000 ریال
585,000 ریال

مازوخیسم و خود

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

شناخت‌درمانی بک

700,000 ریال
630,000 ریال

مدل‌سازی با NLP

950,000 ریال
855,000 ریال

مَستوری و مَستی

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

روان شناسی وجودی

450,000 ریال
405,000 ریال

روان‌درمانی آدلری

1,100,000 ریال
990,000 ریال

فیلسوف و روانکاوش

850,000 ریال
765,000 ریال

مهارت‌های زناشویی

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

رهایی از زندان ذهن

500,000 ریال
450,000 ریال

مشاوره شناختی وسواس

950,000 ریال
855,000 ریال

تلفیق روان درمانی ها

600,000 ریال
540,000 ریال

صورت‌بندی روان‌پویشی

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

مهارت‌های رهبری گروه

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

چالش های شناخت‌درمانی

700,000 ریال
630,000 ریال

خودتنظیمی و خودکنترلی

1,850,000 ریال
1,665,000 ریال