نتایج جستجو برای روان‌درمانی و مشاوره

وینیکات

700,000 ریال
630,000 ریال

مکان امن

800,000 ریال
720,000 ریال

جنون چیست؟

900,000 ریال
810,000 ریال

واقعیت درمانی

650,000 ریال
585,000 ریال

آزادی و سرنوشت

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

آن‌سوی اصل لذت

450,000 ریال
405,000 ریال

تغییر هیجان‌ها

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

خانواده درمانی

650,000 ریال
585,000 ریال

روان‌شناسی سوگ

900,000 ریال
810,000 ریال

مازوخیسم و خود

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

شناخت‌درمانی بک

700,000 ریال
630,000 ریال

مدل‌سازی با NLP

950,000 ریال
855,000 ریال

مَستوری و مَستی

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

رفتاردرمانی نوین

4,500,000 ریال
4,050,000 ریال

روان شناسی وجودی

450,000 ریال
405,000 ریال

نظارت روانکاوانه

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

روان‌درمانی آدلری

1,100,000 ریال
990,000 ریال

فیلسوف و روانکاوش

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مهارت‌های زناشویی

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

رهایی از زندان ذهن

600,000 ریال
540,000 ریال

گربه سازگارکتاب کار

750,000 ریال
675,000 ریال

مشاوره شناختی وسواس

950,000 ریال
855,000 ریال

تلفیق روان درمانی ها

600,000 ریال
540,000 ریال

صورت‌بندی روان‌پویشی

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال