نتایج جستجو برای پزشکی بالینی

مبانی بیوفیزیک

990,000 ریال
891,000 ریال

درسنامه طب خواب

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

قلب هاریسون 2022

6,100,000 ریال
5,490,000 ریال

الفبای پزشکی خواب

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول جراحی پلاستیک

1,290,000 ریال
1,161,000 ریال

درس‌آزمون قلب و عروق

400,000 ریال
360,000 ریال

140مورد موردهای جراحی

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

اصول بیهوشی میلر 2018

4,500,000 ریال
4,050,000 ریال

آمار پزشکی به روش ساده

400,000 ریال
360,000 ریال

سوختگی های کودکان (PM)

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول طبقه بندی شکستگی ها

550,000 ریال
495,000 ریال

تشخیص و درمان طب اورژانس

3,400,000 ریال
3,060,000 ریال

نورولوژی بالینی امینف 2018

2,900,000 ریال
2,610,000 ریال

غدد و متابولیسم هاریسون 2022

4,600,000 ریال
4,140,000 ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون 2016

1,290,000 ریال
1,161,000 ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون 2020

8,500,000 ریال
7,650,000 ریال