نتایج جستجو برای پزشکی بالینی

درسنامه طب خواب

2,500,000 ریال
2,000,000 ریال

الفبای پزشکی خواب

700,000 ریال
560,000 ریال

اصول جراحی پلاستیک

1,290,000 ریال
1,032,000 ریال

درس‌آزمون قلب و عروق

400,000 ریال
320,000 ریال

140مورد موردهای جراحی

2,500,000 ریال
2,000,000 ریال

اصول بیهوشی میلر 2018

4,500,000 ریال
3,600,000 ریال

آمار پزشکی به روش ساده

750,000 ریال
600,000 ریال

سوختگی های کودکان (PM)

550,000 ریال
440,000 ریال

اصول طبقه بندی شکستگی ها

550,000 ریال
440,000 ریال

تشخیص و درمان طب اورژانس

4,700,000 ریال
3,760,000 ریال

نورولوژی بالینی امینف 2018

2,900,000 ریال
2,320,000 ریال

اصول الکتروانسفالوگرافی (EEG)

1,700,000 ریال
1,360,000 ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون 2016

1,290,000 ریال
1,032,000 ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون 2020

8,500,000 ریال
6,800,000 ریال

دستنامه طب داخلی ماساچوست 2017

1,500,000 ریال
1,200,000 ریال

دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020

2,500,000 ریال
2,000,000 ریال