نتایج جستجو برای روان‌شناسی

اختلال شخصیت

450,000 ریال
405,000 ریال

روان و فرهنگ

550,000 ریال
495,000 ریال

زبان و شناخت

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

زبان و اندیشه

750,000 ریال
675,000 ریال

روان‌شناسی خرد

600,000 ریال
540,000 ریال

فمینیست‌درمانی

700,000 ریال
630,000 ریال

درسنامه طب خواب

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

نقاب‌زدایی چهره

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

هیجان و استدلال

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

روان‌شناسی فرهنگ

800,000 ریال
720,000 ریال

روانشناسی بین فرهنگی

500,000 ریال
450,000 ریال

عصب‌پژوهی تصمیم‌گیری

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

آزمون‌های روان‌شناختی

3,900,000 ریال
3,510,000 ریال

آسیب شناسی روانی جلد 1

2,200,000 ریال
1,980,000 ریال

آسیب شناسی روانی جلد 2

2,700,000 ریال
2,430,000 ریال

میسوفونیا (صدا بیزاری)

1,050,000 ریال
945,000 ریال

واژگان جامع روان‌شناسی

4,500,000 ریال
4,050,000 ریال

احساس خوب علم نیک‌زیستی

1,850,000 ریال
1,665,000 ریال

روان‌شناسی سلامت بالینی

2,300,000 ریال
2,070,000 ریال

عصب روان‌شناسی مثبت‌گرا

1,100,000 ریال
990,000 ریال

نگاهی به روان‌شناسی علم

500,000 ریال
450,000 ریال

راهنمای جامع سندرم اسپرگر

1,900,000 ریال
1,710,000 ریال

راهنمای علوم اعصاب شناختی

3,200,000 ریال
2,880,000 ریال

روان‌شناسی انتخاب کارکنان

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال