نتایج جستجو برای روان‌‌شناسی شناختی

زبان و شناخت

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

اندیشه و زبان

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

زبان و اندیشه

750,000 ریال
675,000 ریال

روان‌شناسی خرد

600,000 ریال
540,000 ریال

هیجان و استدلال

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال