نتایج جستجو برای پزشکی علوم پایه

مفردات طب ایرانی

2,700,000 ریال
2,160,000 ریال

ایمنیشناسی پزشکی

1,300,000 ریال
1,040,000 ریال

گزیده فارماکوگنوزی

2,500,000 ریال
2,000,000 ریال

ایمونولوژی رویت 2021

4,500,000 ریال
3,600,000 ریال

درس‌آزمون قارچ‌شناسی

850,000 ریال
680,000 ریال

فیزیولوژی دستگاه گوارش

750,000 ریال
600,000 ریال

اپیدمیولوژی گوردیس 2019

2,700,000 ریال
2,160,000 ریال

بیوشیمی بالینی متن مصور

1,550,000 ریال
1,240,000 ریال

داروشناسی نسخه‌های رایج

1,300,000 ریال
1,040,000 ریال

ژنتیک پزشکی تامپسون 2016

3,900,000 ریال
3,120,000 ریال

دارودرمانی بیماریهای کلیوی

1,500,000 ریال
1,200,000 ریال

جنین‌شناسی پزشکی لانگمن 2019

2,950,000 ریال
2,360,000 ریال

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

4,900,000 ریال
3,920,000 ریال

کتاب جامع بهداشت عمومی (جلد 2)

2,700,000 ریال
2,160,000 ریال

کتاب جامع بهداشت عمومی (جلد 3)

2,700,000 ریال
2,160,000 ریال