نتایج جستجو برای پزشکی علوم پایه

مفردات طب ایرانی

1,900,000 ریال
1,520,000 ریال

ایمنی‌شناسی پزشکی

950,000 ریال
760,000 ریال

گزیده فارماکوگنوزی

1,650,000 ریال
1,320,000 ریال

ایمونولوژی رویت 2021

2,300,000 ریال
1,840,000 ریال

درس‌آزمون قارچ‌شناسی

250,000 ریال
200,000 ریال

فیزیولوژی دستگاه گوارش

250,000 ریال
200,000 ریال

اپیدمیولوژی گوردیس 2019

1,200,000 ریال
960,000 ریال

داروشناسی نسخه‌های رایج

820,000 ریال
656,000 ریال

ژنتیک پزشکی تامپسون 2016

2,200,000 ریال
1,760,000 ریال

فارماکوتراپی دیابت شیرین

500,000 ریال
400,000 ریال

نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع

1,450,000 ریال
1,160,000 ریال

جنین‌شناسی پزشکی لانگمن 2019

1,900,000 ریال
1,520,000 ریال

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

3,000,000 ریال
2,400,000 ریال