نتایج جستجو برای روان‌پزشکی

مدیریت خشم

450,000 ریال
405,000 ریال

اختلال دو قطبی .

450,000 ریال
405,000 ریال

دستنامه بیخوابی

450,000 ریال
405,000 ریال

گزیده سکسولوژی بالینی

1,850,000 ریال
1,665,000 ریال

داروهای رایج روان‌پزشکی

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

5000 سوال تخصصی روان‌پزشکی

1,890,000 ریال
1,701,000 ریال

شناخت‌درمانی سوء مصرف مواد

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

1,450,000 ریال
1,305,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

شرح حال بیماران براساس DSM-5

2,400,000 ریال
2,160,000 ریال

جلد اول SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

جلد دوم SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال