نتایج جستجو برای پیشنهاد ما

جنون چیست؟

650,000 ریال
585,000 ریال

واقعیت درمانی

600,000 ریال
540,000 ریال

تغییر هیجان‌ها

950,000 ریال
855,000 ریال

مدل‌سازی با NLP

690,000 ریال
621,000 ریال

مَستوری و مَستی

350,000 ریال
315,000 ریال

تلفیق روان درمانی ها

400,000 ریال
360,000 ریال

خودتنظیمی و خودکنترلی

1,490,000 ریال
1,341,000 ریال

روان‌درمانی های شخص محور

590,000 ریال
531,000 ریال

هیپنوتیسم درمانی پیشرفته

250,000 ریال
225,000 ریال

بشریت تاریخی سرشار از امید

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال