نتایج جستجو برای پیشنهاد ما

جنون چیست؟

900,000 ریال
810,000 ریال

واقعیت درمانی

650,000 ریال
585,000 ریال

تغییر هیجان‌ها

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

روان‌شناسی سوگ

900,000 ریال
810,000 ریال

مدل‌سازی با NLP

950,000 ریال
855,000 ریال

مَستوری و مَستی

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

تلفیق روان درمانی ها

600,000 ریال
540,000 ریال

خودتنظیمی و خودکنترلی

1,850,000 ریال
1,665,000 ریال

روان‌درمانی های شخص محور

700,000 ریال
630,000 ریال

هیپنوتیسم درمانی پیشرفته

550,000 ریال
495,000 ریال

بشریت تاریخی سرشار از امید

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال