نتایج جستجو برای پیشنهاد ما

دستنامه بیخوابی

450,000 ریال
405,000 ریال

5000 سوال تخصصی روان‌پزشکی

2,900,000 ریال
2,610,000 ریال

تعهد حرفه‌ای در روان‌پزشکی

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

2,100,000 ریال
1,890,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

طب روان تنی گزارش‌های موردی

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

شرح حال بیماران براساس DSM-5

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

جلد اول SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

جلد دوم SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال